חזרה >

מה מסכן את אוכלוסיית הפרפר הנדיר כתמית הדרדר

פברואר 2020

כתמית הדרדר הוא מין פרפר מוגן שישראל היא גבול תפוצתו הדרומי העולמי, והוא בסכנת הכחדה בה. סקר מדע אזרחי שערכה אגודת חובבי הפרפרים עבור רשות הטבע והגנים אמד את גודלו ובחן את האיומים עליו

כתמית הדרדר (Melitaea arduinna) הוא אחד מ-14 מינים נדירים בישראל המוגנים בחוק. תפוצתו של הפרפר הכתום בארץ מקוטעת, ומוגבלת לגליל העליון והמזרחי ולמדבר שומרון, שהוא גם גבול תפוצתו הדרומי העולמי. האוכלוסייה הצפופה ביותר בגליל העליון נמצאת באזור צפת והר עמיעד, ובשומרון ממזרח לכוכב השחר. בגליל המזרחי מאיימים על שטחי המחיה של הכתמית פיתוח עירוני ובקר, הרועה ולוחך את הדרדרים שעליהם הפרפר מטיל ביצים. בשומרון עלולים לאיים על האוכלוסייה שרפות יזומות של רועים ותהליכי התחממות ומדבור. בכל האזורים מספר הפרטים מועט והאיומים על קיומם הולכים ורבים, ולפיכך המין בסכנת הכחדה.

מסוף פברואר ועד סוף אפריל 2019 עשתה אגודת חובבי הפרפרים סקר עבור רשות הטבע והגנים. מטרתו הייתה לאמוד את גודל אוכלוסיית הכתמית ולהעריך את האיומים המרחפים עליו. הסקר התמקד בבוגרים ובזחלים ובחן את השפעת הרעייה על המין. הסקר היה פעילות מדע אזרחי: מומחים וחובבים חברו יחדיו לאיסוף מידע בשדה ונרתמו למאמצי ההגנה על המין הנדיר.

שיטות
קוצי צמחים מהסוג דרדר משמשים פונדקאים לכתמית. במדבר השומרון האוכלוסייה מתפתחת על דרדר אשקלון ובגליל על דרדר גלדני. באפריל כל נקבה מטילה מאות ביצים על שיח דרדר יחיד. בסוף מאי, כשהדרדר מתייבש, הזחלים הצעירים נכנסים לדיאפאוזה בקרקע ומגיחים שוב לפעילות לאחר גשמי החורף. במרץ הזחלים מגיעים לשיא גודלם ומתגלמים על אבנים, סלעים ועל צידו התחתון של עלה הפונדקאי. הבוגרים בוקעים בסוף מרץ-תחילת אפריל.
הסוקרים חיפשו את הפרפרים ב-237 אתרים שבהם נצפה בעבר מין הצמח דרדר אשקלון, וב-34 אתרים שבהם נצפו צמחי דרדר גלדני. הם השתמשו ביישומון "סקר פרפרים", שפיתחה חברת גלוקאד. היישומון שומר את מאמצי הדיגום – האתרים שנסרקו והזמן שהושקע בסריקה – ואת נתוני מספר הפונדקאים, הזחלים והפרפרים, והוא גם מתעד את נזקי הרעייה לדרדרים על פי דרגות חומרה.

לחישוב עונת הפעילות של בוגרי וזחלי כתמית הדרדר השתמשו הסוקרים במודל Regional GAM. מודל זה הציג גם את אומדן שפע הפרפרים באתר, שהינו סך כל התצפיות הצפויות בכתמיות. לבחינת השפעת הרעייה נבחן המתאם בין מספר הזחלים שנצפו בסריקות בגליל העליון לבין מדד הרעייה.

זחל כתמית הדרדר  צילום: אור קומאי

תוצאות
רעיית בקר – איום ממשי על כתמית הדרדר
בסקר נרשמו 664 מקומות של מקבצי צמחי דרדר, מתוכם 445 מופו בסקר זה בפעם הראשונה. כמו כן נצפו 54 כתמיות דרדר בוגרות. הסקר הראה השפעה שלילית מובהקת של נזקי הרעייה על מספר זחלי כתמית הדרדר שנצפו. בהר עקביה, שבו נצפו נזקי רעייה קשים, לא נצפו זחלי כתמית דרדר כלל.

סכנות לאוכלוסיית הכתמית

בשנת 2018 כילתה שרפה את אוכלוסיית הפרפר באזור כוכב השחר שבשומרון כמעט לחלוטין. האזור אף רוסס בקוטלי עשבים, והריסוס השמיד את הדרדרים ועימם את הכתמיות. עם זאת, נראה שהשנה אוכלוסיית הכתמיות באזור מתאוששת, אם כי באזור רימונים נצפה בוגר אחד בלבד, כלומר האוכלוסייה מצומצמת ועודנה בסכנה. ריבוי דרדרי אשקלון שנצפו ומיעוט כתמית הדרדר שנצפו מלמדים שתפוצת כתמית הדרדר קטנה בהרבה מתפוצת הדרדרים, ויש להגן ביתר שאת על בתי הגידול המעטים מאוד שבהם הוא מתקיים.

בגליל העליון כילו שרפות בקיץ 2012 ובקיץ 2015 שטחים שהיו בתי הגידול של כתמית הדרדר, ובכל זאת כבר באביב 2016 נצפו שוב כתמיות דרדר בוגרות. בגדות נחל אביב לא אותרו כל אוכלוסיות ולא נצפו בהן אפילו כרסומי עלים, האופייניים לזחלי כתמית הדרדר, ומכאן שיש חשש כבד להמשך ההישרדות של האוכלוסיות בצפון הגליל העליון. על כך נוספים עוד איומים: העיר צפת מתוכננת להתרחב, והרחבתה תחריף עוד את הקיטוע של תפוצת הכתמית, ועל בית הגידול של כתמית הדרדר בין ראש פינה לחצור הגלילית מתכננים להקים פארק, ויש חשש שנטיעות עצים יזיקו עוד לפרפרים. העצים יתחרו בצומח הטבעי וידחקו אותו מהאזור, ריסוס קוטלי עשבים יקטול את הפונדקאים, והשלכת פסולת אורגנית תעניק יתרון למינים מלווי אדם. 

לחצו משמאל לצפיה בדוח המלא

להורדת המחקר המלא >